Awatar użytkownika
Kathrin
Mam Doktorat z forum!!!
Mam Doktorat z forum!!!
Posty: 1664
Rejestracja: 06 mar 2007, 22:46

Dodatki do zasiłku rodzinnego

21 wrz 2008, 10:40

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

[size=150]I. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka[/size]


Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko. Przysługuje do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

WYSOKOŚĆ DODATKU
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1000 zł.

JAK JEST WYPŁACANY DODATEK?
Dodatek wypłacany jest jednorazowo.
WAŻNE: We wniosku musi być wpisany PESEL dziecka

[size=150]II. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okr. korzystania z urlopu wychowawczego[/size]
Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.

OD CZEGO ZALEŻY PRZYZNANIE DODATKU?

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje osobie, która jest uprawniona do urlopu wychowawczego na to dziecko i dziecko przebywa pod faktyczną opieką tej osoby. Dodatek przysługuje przez okres:
a) 24 miesięcy kalendarzowych
b) 36 miesięcy kalendarzowych jeśli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
c) 72 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie przysługuje, jeżeli:
a) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że;
• rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
• ojciec dziecka jest nieznany,
• powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
• sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
b) bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy w okresie krótszym niż 6 miesięcy;
c) podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
d) dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki, w żłobku albo w przedszkolu, z wyjątkiem:
• dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywającego w żłobku albo w przedszkolu z powodów terapeutycznych,
• dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, z wyjątkiem instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem
e) w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

WYSOKOŚĆ DODATKU

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400 zł miesięcznie.

JAK JEST WYPŁACANY DODATEK?

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznaje się, począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami lub od dnia przyznania urlopu wychowawczego do końca okresu zasiłkowego lub do dnia przyznania urlopu wychowawczego lub do dnia w którym upływa 24, 36 lub 72 miesięczny okres jego pobierania
Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

WYMAGANE DOKUMENTY

a) zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki został on udzielony oraz na które dziecko
b) zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
c) aktualne zaświadczenie organu emerytalno-rentowego (ZUS) stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych
d) zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku lub przedszkolu
e) zaświadczenie specjalne ośrodka szkolno-wychowawczego, w przypadku umieszczenia w nim dziecka, o niekorzystaniu w nim z całodobowej opieki.

[size=150]III. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka[/size]


Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DODATEK?

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
a)drugi z rodziców dziecka nie żyje
b) ojciec dziecka jest nieznany
c) powództwo o ustalenie świadczeń alimentacyjnych od drugiego z rodziców zostało oddalone

WYSOKOŚĆ DODATKU

Wysokość dodatku to 170 zł miesięcznie na dziecko nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci, a na dziecko niepełnosprawne (które posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności) 250 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż 500 zł na wszystkie dzieci.

WYMAGANE DOKUMENTY:• kopia skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
• odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany lub
• odpisu wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.

[size=150]IV. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego[/size]
Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko

OD CZEGO ZALEŻY PRZYZNANIE DODATKU?

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
a) do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
b) powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.WYSOKOŚĆ DODATKU

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 60,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia lub 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

[size=150]V. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego [/size]

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko

OD CZEGO ZALEŻY PRZYZNANIE DODATKU?
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje, na dziecko rozpoczynające rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne
Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie 4 miesięcy od dnia rozpoczęcia roku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego. Wniosek złożony po terminie pozostanie bez rozpoznania.

WYSOKOŚĆ DODATKU

Wysokość dodatku to 100 zł na każde uprawnione dziecko.

JAK JEST WYPŁACANY DODATEK?
Dodatek przyznawany jest raz w roku.

VI. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko

OD CZEGO ZALEŻY PRZYZNANIE DODATKU?

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

WYSOKOŚĆ DODATKU

Wysokość dodatku to 90 zł miesięcznie.

JAK JEST WYPŁACANY DODATEK?

Dodatek przyznaje się na okres od września do czerwca (ale nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca w którym złożono wniosek) lub do miesiąca w którym dziecko kończy naukę w szkole.

WYMAGANE DOKUMENTY
• dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny lub oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.
• zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły z określonym miesiącem zakończenia nauki.

[size=150]VII. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania[/size]

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko

OD CZEGO ZALEŻY PRZYZNANIE DODATKU?

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

WYSOKOŚĆ DODATKU

Wysokość dodatku to 50 zł miesięcznie.

JAK JEST WYPŁACANY DODATEK?

Dodatek przyznaje się na okres od września do czerwca (ale nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca w którym złożono wniosek) lub do miesiąca w którym dziecko kończy naukę w szkole.

WYMAGANE DOKUMENTY

zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły z określonym miesiącem zakończenia nauki.

[size=150]VIII. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej [/size]

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko

OD CZEGO ZALEŻY PRZYZNANIE DODATKU?

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje, na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

WYSOKOŚĆ DODATKU

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 80 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko.

JAK JEST WYPŁACANY DODATEK?

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przyznaje się na okres przyznania zasiłku rodzinnego.

magdulas
Noworodek Forumowy
Noworodek Forumowy
Posty: 4
Rejestracja: 27 sty 2016, 17:38

Re: Dodatki do zasiłku rodzinnego

27 sty 2016, 17:45

Tylko rodzić dzieci:D:D
Ja kiedy urodziłam swoje dostałam jak dobrze pamietam 60zł rodzinnego miesiecznie i jednarozowo 1000zł
I TYLE

obrun
Mistrz pióra
Mistrz pióra
Posty: 431
Rejestracja: 28 lip 2014, 15:03

Re: Dodatki do zasiłku rodzinnego

01 sie 2016, 15:00

czasem się naprawdę przydają:)

ossi
Nakręcona katarynka
Nakręcona katarynka
Posty: 184
Rejestracja: 26 mar 2015, 08:06

Re: Dodatki do zasiłku rodzinnego

08 maja 2017, 19:01

Ja również moge polecić kancelarię JST Zarówno Pani Iwona jak i Tomek świetnie radzą sobie z przepisami i orientują się w tym jakie zasiłki przysługują i jak o nie walczyć. U nas był problem z wypłatą rodzinnego, bo miałam zaległości w rachunkach ale sobie poradziliśmy.

Llama
Rozkręcająca się gaduła
Rozkręcająca się gaduła
Posty: 10
Rejestracja: 08 cze 2020, 13:04

Re: Dodatki do zasiłku rodzinnego

08 cze 2020, 13:49

[quote="obrun"]czasem się naprawdę przydają:)[/quote]

Zwlaszcza jak jest sie typową madką :D

Wróć do „Prawo, praca i polityka”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości