Regulamin

I. Regulamin Portalu Internetowego NaObcasach.pl

§ 1 – Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy “Regulamin Portalu Internetowego NaObcasach.pl” określa warunki nieodpłatnego korzystania przez użytkowników indywidualnych z portalu internetowego o nazwie “NaObcasach.pl” – w ramach których zamieszczane są informacje z zakresu tematyki kobiecej.

1.2 Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszego Portalu tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

1.3 Portal NaObcasach.pl jest serwisem internetowym publikującym nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od firm i instytucji współpracujących. Portal nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe, a właściciel poprzez prowadzenie portalu nie świadczy usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

§ 2 – Definicje
Użyte w „Regulamin Portalu Internetowego NaObcasach.pl” sformułowania oznaczają:

 • Zespół NaObcasach.pl będącym twórcą i właścicielem portalu internetowego NaObcasach.pl i tym samym jest uprawniona do dysponowania zasobami portalu.
 • Portal – oznacza witrynę internetową NaObcasach.pl

Zasoby portalu – oznaczają udostępniane w ramach portalu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym „Regulaminie Portalu Internetowego NaObcasach.pl” materiały obejmujące informacje, formularze kontaktu użytkowników portalu. Zasoby portalu stanową również działy informacyjne.

Działy informacyjne – oznacza zasoby portalu, do której każdy z użytkowników indywidualnych ma możliwość dostępu bez konieczności dokonywania rejestracji.

Użytkownik indywidualny – oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów portalu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

§ 3 – Zasoby Portalu
3.1 Dostęp do części zasobów portalu określonej § 2 jako dział informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika indywidualnego formalności polegającej na dokonaniu rejestracji w systemie portalu.

3.2 Właściciel portalu zapewnia użytkownikom indywidualnym nieodpłatny dostęp do zasobów działu informacyjnego na czas nieokreślony.

3.3 Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z portalu zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami „Regulaminu Portalu Internetowego NaObcasach.pl”

3.4 Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów portalu wyłącznie na własny użytek osobisty. Wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie materiałów zamieszczonych bez zgodny właściciela portalu jest zabronione.

3.5 Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw właścicielowi portalu, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z obowiązującym prawem cywilno – karnym oraz niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.

§ 4 – Odpowiedzialność stron

4.1 Właściciel portalu oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby portalu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego portalu, jednak publikowane w portalu treści i dane mają charakter informacyjny i nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności właściciela portalu lub autorów artykułów.

4.2 Z uwagi na specyfikę świadczonych przez siebie usług właściciel portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania, przez osoby korzystające z portalu, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w portalu,

4.3 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w portalu tekstów.

4.4 Na właścicielu portalu nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, a w szczególności obsługujących system informatyczny portalu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów portalu.

4.5 Właściciel portalu nie odpowiada za brak dostępu zasobów portalu z powodu awarii systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

§ 5 – Ochrona danych
5.1 Właściciel portalu wykorzystuje informacje o zarejestrowanych użytkownikach wyłączniena uzytek własny w celu: poprawienia treści swych stron, dostosowania treści i układu strony do preferencji poszczególnych użytkowników, informowania użytkowników o zmianach w portalu, informowania o ofertach bądź możliwościach promocyjnych, które zdaniem Właściciela Portalu są interesujące dla Użytkowników; monitorowania naruszeń prawa lub niniejszego regulaminu.

5.2 Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o dobrowolności przetwarzania jego danych osobowych i o prawie ich poprawiania.

5.4 Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu portalu jest dokonywane na podstawie przesłania do administratora pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem loginu, hasła, adresu E-mail.

5.5 Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu portalu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się użytkownika z systemu portalu.

5.6 Właściciel Portalu nie prowadzi sprzedaży list swoich użytkowników.

§ 6 – Postanowienia końcowe

6.1 Regulaminu Portalu Internetowego NaObcasach.pl w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego pełni rolę ogólnych warunków umów.

6.2 Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczane pełnej treści Regulaminu na stronie internetowej http://naobcasach.pl/regulamin/

6.3 Właściciel Portalu zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie http://naobcasach.pl i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, a jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie http://naobcasach.pl/regulamin/

6.4 Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne w mieście siedziby Właściciela Portalu.


II. Regulamin Forum Internetowego NaObcasach.pl (Użytkownicy)

1. Zabrania się publikować na Forum treści stricte komercyjnych lub promujące inne strony internetowe (np. reklam, odnośników do www, komunikatów PR, konkursów, fan pages na Facebook), w tym tworzenia odrębnych tematów lub publikowania wątków o takim charakterze, a także rejestrowania kont Użytkownika z nazwą firmy). Jeśli chcesz rozpocząć komercyjną współpracę – skontaktuj się z Administracją portalu dla kobiet NaObcasach.pl. Pozwoli to także uniknąć dyskusji nt. reklamowego, lub nie, charakteru Twojej publikacji.

2. Zabrania się zamieszczania linków do aukcji, sklepów, organizacji komercyjnych (w wiadomościach i stopce). Jeśli Użytkownik chce sprzedać / kupić przedmiot lub usługę, powinien skorzystać z odpowiedzialnego działu na Forum. Zamiast linków w przypadku aukcji – podać numer, zamieścić obrazki z produktami i nazwą. Publikowanie nazwy sprzedawcy aukcji jest zabronione. Wyrażamy zgodę na publikowanie linków, które prowadzą do instytucji niekomercyjnych (np. urzędy), non-profit (np. Wikipedia), charytatywnych, fundacji, prywatnych blogów o tematyce niekomercyjnej.

3. W przypadku publikacji cytowanych artykułów, należy dodać informacje o autorze lub źródle.

4. Wysyłanie prywatnych, masowych wiadomości niechcianych (traktowanych jako tzw. SPAM), wysyłanych od innych Użytkowników Forum, jak np. nagabywanie na wejście na inną stronę, skorzystanie z usługi, będzie traktowane jako nadużycie. W tym przypadku może to doprowadzić do skasowania konta Użytkownika i konsekwencji prawnych. Prosimy o zgłaszanie takich wiadomości Administracji portalu dla kobiet NaObcasach.pl!

5. Zabrania się wielokrotnego publikowania powtarzających się wątków w tych samych lub różnych działach.

6. Wypowiedzi oraz fotografie publikowane przez Użytkowników na Forum nie mogą:

 • Wzywać do popełnienia przestępstw, być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, wzywać do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, ani propagować przemocy, erotyki, pornografii,
 • Zawierać treści obscenicznych i obraźliwych, naruszać zasad Netykiety,
 • Naruszać praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw podmiotowych jakichkolwiek osób trzecich,
 • Oferować sprzedaży leków, ani innych suplementów diety.

7. Wypowiedzi publikowane przez Użytkowników powinny być zgodne z zasadami Netykiety Forum. Jej rażące lub notoryczne nieprzestrzeganie będzie traktowane, jako łamanie zasad Regulaminu.

8. Podpisy na Forum (linijki, zdjęcia) nie mogą przekraczały 500 pikseli szerokości i 350 pikseli wysokości. W przypadku braku wiedzy jak zmniejszyć zdjęcie, proszę przejrzeć poradnik.

9. Opublikowanie wypowiedzi na Forum jest tożsame z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na opublikowanie jej w innych mediach internetowych należących do Administracja portalu dla kobiet NaObcasach.pl. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której wypowiedź jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 34 poz. 234 z późń. zmianami).

10. W niektórych przypadkach w Kategoriach Forum stosowane są dodatkowe zasady korzystania oraz zamieszczania treści.

11. Wątki zamknięte (prywatne) – tworzonych na prośbę Użytkowników mogą zostać stworzone przez Moderatorów lub Junior Adminów, w przypadku gdy:

12. Wątek zamknięty (prywatny) może zostać utworzony dla Użytkowniczek, w przypadku zaakceptowania następujących punktów regulaminu:

 • Nowy wątek (taki, który nie był kontynuowany) może stać się zamknięty, jeśli liczba jego uczestników będzie wynosić minimum 15 Użytkowniczek.
 • Wątek istniejący nie będzie zamykany, ale kontynuowany jako nowy – zamknięty.
 • Wątek będzie posiadał Właściciela i Moderatora, ilość postów każdego z nich musi być większa od 50.
 • Dołączanie się nowych osób do zamkniętych wątku nie powinno być utrudniane.
 • Prośby o dołączenie do wątku powinny być przesyłane w dziale Grup. (_link_)
 • Wątki zamknięte, które nie są aktywne dłużej niż 6 miesięcy będą zamykane.
 • W przypadku mniejszych grup osób zachęcamy do używania funkcji wiadomości prywatnych (PW) lub ogólnych działów na Forum.
 • Propozycje zamkniętych wątków i prośby spełniające powyższe warunki mogą zostać przesyłane do Junior Adminek.
 • Istniejących wątków nie przenosimy jako zamknięte, ale Użytkowniczki mają możliwość stworzenia nowego, które będzie zamknięte.

13. Na Forum nie krzyczymy (tzn. nie używamy funkcji CAPS LOCK’a – wielkich liter), nie obrażamy innych Użytkowniczek, nie używamy niekulturalnych słów.

14. Zwykły oraz zamknięty wątek na Forum nie powinien przekraczać 5000 odpowiedzi. W przypadku przekroczenia tej ilości, prosimy o niezwłoczne utworzenie kolejnego tematu używając dodatkowej numeracji, zamknięcia wątku i poinformowanie Użytkowniczek że jest kontynuowany w innej części. Nazwa, np. “NAZWA TEMATU część / cz. 2,3,4 … “. W przypadku problemów, lub skonsultowanie się z Moderatorkami lub Junior Adminami.

15. Użytkownicy forum powinni tworzyć wątki dotyczące terminu porodu wg pór roku.

16. Wątki, do których dostęp mają użytkownicy w zależności od ilości napisanych postów to:

 • “Dane kontaktowe na nasza klasa” – wejście od 50 postów
 • “Mini sklepik – kupię, sprzedam, oddam” – wejście od 50 postów
 • “Linkownia” – wejście od 50 postów

17. Administracja portalu dla kobiet NaObcasach.pl zastrzega sobie możliwość nie akceptowania linków stron (w dziale Linkownia), bez podania przyczyn oraz może w wyjątkowej sytuacji zatwierdzić stronę mimo, że nie spełnia zawartych zasad (w szczególności dotyczy to Prywatnych przedszkoli, sklepów www, Klubów Malucha, Oragnizatorów imprez itp).

18. W przypadku otrzymanych ostrzeżeń, zablokowanych kont, każdy Użytkownik będzie mógł poznać powód w wątku (_link_). Wszelkie wyjaśnienia Użytkowników mogą również tam zostać rozpatrzone (Forum jest otwarte dla wszystkich Użytkowniczek).

19. Stroną rozstrzygającą ewentualne spory Użytkowników, łamanie przez Użytkowników niniejszego regulaminu jest (wg kolejności: Moderator, Junior Admin, Administrator Forum Naobcasach.pl.

20. Administracja portalu dla kobiet NaObcasach.pl zastrzega sobie również prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika lub wszelkich informacji podanych przez Niego podczas rejestracji na żądanie uprawnionego organu jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika na Forum.

21. W przypadku próśb i propozycji zmian regulaminu lub jego dostosowania, prosimy o kontakt z Administracja.

22. Administracja portalu dla kobiet NaObcasach.pl zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

23. Administracja portalu dla kobiet NaObcasach.pl nie odpowiada za treść wypowiedzi oraz fotografie publikowane na Forum.

24. Administracja portalu dla kobiet NaObcasach.pl może czasowo zawiesić działalność Forum NaObcasach.pl bez podawania przyczyn takiego działania.

25. Administracja portalu dla kobiet NaObcasach.pl zastrzega sobie prawo do zablokowywania dostępu do Forum Użytkownikom, którzy notorycznie naruszać będą postanowienia niniejszego Regulaminu lub Netykiety.

26. Administracja portalu dla kobiet NaObcasach.pl zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na tej stronie.

27. W przypadku niedostosowania się do regulaminu, Użytkownik może zostać ostrzeżony, zablokowany i w najgorszym przypadku usunięty z Forum.

28. Wobec zasad obowiązujących na Forum, wszyscy Użytkownicy są równi. Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są Użytkownicy, Moderatorzy, Junior Admini oraz Administratorzy Forum.

29. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Administracji portalu dla kobiet NaObcasach.pl i osób trzecich za zamieszczenie na Forum wypowiedzi lub fotografii naruszające warunki określone w niniejszymi regulaminie.

30. Administracja portalu dla kobiet NaObcasach.pl zastrzega sobie prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania, a nawet do usuwania z Forum wypowiedzi, które nie spełniają warunków określonych w niniejszym regulaminie.

31. Rejestrując się na Forum Naobcasach.pl, oświadczasz, ze zgadzasz się na przestrzeganie powyższego regulaminu oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych droga elektroniczną na podany podczas rejestracji mail lub PW od Administracji portalu dla kobiet NaObcasach.pl.

II. Regulamin Forum Internetowego NaObcasach.pl (Moderatorzy)

1. Moderator:

 • Posiada uprawnienia zwykłych Użytkowników
 • Ma obowiązek przestrzegać Regulaminu Forum (ponieważ daje przykład innym Użytkownikom) oraz egzekwować jego przestrzeganie przez innych
 • Ma obowiązek czuwać nad porządkiem na Forum, tj. nadzorować dyskusje prowadzone na Forum, przenosić tematy do odpowiednich działów, dzielić bądź łączyć w razie potrzeby wątki, usuwać treści zdublowane, reklamowe, zawierające Spam, edytować posty Użytkowników w celu usunięcia linków, blokować tematy, nadawać ostrzeżenia Użytkownikom łamiącym Regulamin
 • Nie powinien nadużywać swojej władzy, a sporne kwestie powinien konsultować na Forum Moderatorów
 • Ma pierwszeństwo w kontakcie z Administratorem, a opinie Moderatorów są priorytetowo brane pod uwagę przy wprowadzaniu zmian na Forum;
 • Poprzez przestrzeganie regulaminu i netykiety powinien dawać przykład Użytkownikom; Moderator powinien dbać o atmosferę panującą na Forum, w szczególności oznacza to, iż nie powinien wszczynać/wdawać się w kłótnie, ośmieszać, wyszydzać, ubliżać innym Użytkownikom; Wszelkie kłótnie powinien załagadzać na PW.
 • Ma możliwość publikowania ogłoszeń i tematów przyklejonych
 • Powinni informować o decyzjach innych Moderatorów w przypadku ostrzeżeń, usuwania Użytkowników z grup w dziale, który został omówiony w Regulaminie Forum
 • W przypadku wyznaczaniu ostrzeżeń, powinien sprawdzić (w dziale opisanym w Regulaminie Forum), czy Użytkownik nie dostał już innego ostrzeżenia w ciągu ostatnich 10 dni. Jeśli nie, to może ostrzec i poinformować o decyzji Użytkownika przez e-mail lub PW, dopisać powód w wątku o ostrzeżeniach z nazwą tego Użytkownika w temacie wątku
 • Moderator może być usunięty z funkcji po złamaniu Regulaminu Forum
 • Powinien współpracować z Administratorem i w ramach Forum podporządkować się jego decyzjom
 • W przypadku niejasności, sporów, ścisłej współpracy powinien kontaktować się z Junior Adminem lub Administratorem Forum.

2. Moderatorzy powinni zwracać uwagę na to, by:

 • mieć na uwadze Użytkowników, którzy nie mają przynajmniej kilkudziesięciu postów i już promują produkty, wysyłają linki reklamowe
 • nie kasować starych wątków, ale ewentualnie przenosić je do archiwum (po uzgodnieniu z Administratorem)
 • nie usuwać nieaktywnych użytkowniczek (w przypadku kiedy użytkowniczka jest zainteresowana skasowaniem konta, proszę odsyłać ją do Administratora)

(data: 05 wrzesień 2007 r., aktualizacja: 29 lipca 2012)